www.kursykielce.eu Kursy i szkolenia COACHING – NOWOCZESNE NARZĘDZIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW
COACHING – NOWOCZESNE NARZĘDZIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

Forma zajęć:

zajęcia warsztatowe, wykłady interaktywne

Liczebność grupy:

25 osób

Opłata:

550 zł

Termin szkolenia: 2-3 lutego, 2-3 marca

 

Cele:

Prezentacja najnowszych modeli nt. zachowania człowieka w organizacji, kształtowanie umiejętności przeprowadzania rozmowy coachingowej.

Prowadzący:  Anna Żmudzińska 

Program: 10 godzin

Coaching (z ang.: przemieszczanie się z jednego miejsca na drugie) to styl kierowania i sposób prowadzenie rozmów. Rozmowy coachingowe służą zmianie myślenia i działania pracownika, prowadzone systemowo w istotny sposób podnoszą efektywność pracowników i organizacji

1. Natura procesów decyzyjnych i motywacyjnych człowieka – Mapa Motywacji;
2. Nowoczesne podejście do motywowania: ujęcie systemowe (uwarunkowania zachowanie się człowieka w organizacji, kontrakt psychologiczny, kultura organizacyjna, przywództwo relacyjne);
3. Modelowe postawy i zachowania pracowników oraz jak je uruchomić;
4. Ograniczające stereotypy i przekonania oraz jak je zmienić;
5. Narzędzia interwencji kierowniczej – kiedy i jak je stosować: informacja zwrotna, polecenie prośba, reprymenda, konstruktywna krytyka, dowartościowanie, pochwała, ocena, coaching;
6. Coaching kierowniczy

  • Model coachingu GROW;
  • Kiedy stosować coaching;
  • Umiejętności coacha.

  8. Techniki coaching kierowniczego.
  9. Style uczenia się dorosłych – teoria A. Kolba

   • Dynamika rozwoju kompetencji;
   • Delegowanie zadań rozwojowych.

   10. Coaching jako metoda odkrywania nowych sposobów działania;
   11. Motywowanie sytuacyjne wg. Blancharda – cztery typy pracowników i cztery style kierownicze;
   12. Przeprowadzanie rozmów coachingowych – trening rozwoju umiejętności komunikacyjnych Zjawisko wypalenia zawodowego

   • Przyczyny, rozpoznawanie, wczesna interwencja.