www.kursykielce.eu Kursy i szkolenia NOWOCZESNY SAMORZĄDOWIEC OBYWATEL W KONTAKCIE Z SAMORZĄDEM
Nowoczesny Samorządowiec Obywatel w kontakcie z Samorządem

 

Wykładowca Marcin Jędras

 

1. Jednostka i społeczeństwo (Role społeczne jednostki. Aspiracje społeczne jednostki).

2. Grupy społeczne. Klasyfikacje grup społecznych.

3. Społeczeństwo polskie i jego problemy.

4. Demokracja- Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym (Społeczeństwo obywatelskie, organizacje społeczne i polityczne w życiu obywatela, bezpośrednie i pośrednie uczestnictwo obywateli w rządzeniu państwem-referendum, inicjatywa ludowa, weto ludowe, samorząd społeczny, prawo do zgromadzeń, wybory do ciał przedstawicielskich).

5. System organów państwowych RP - władza wykonawcza, władza ustawodawcza, władza sądownicza).

6. Samorząd Terytorialny.

 

1. Obywatel w urzędzie (Obywatelstwo polskie i unijne, uzyskiwanie podstawowych dokumentów, konstytucyjne prawo obywatela do informacji, procedury odwoławcze od decyzji urzędów).

2. Bezpieczeństwo (Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków).

3. Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej (prawa i obowiązki ucznia, szkolnctwo wyższe w Polsce i Europie, polska w strefie Schengen.

4. Człowiek istota przedsiębiorcza. Podejmowanie działalności gospodarczej.

5. Przedsiębiorstwo w gospdarce rynkowej.

6. Budżet państwa. Budżet JST.

7. Ochrona konsumenta. Mobbing w miejscu pracy. Rynek pracy i bezrobocie.